หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ไผ่ทอง

ชื่อต้น : ไผ่ทอง

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะพิเศษของพืช : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนป่า

ลักษณะทั่วไป : ไผ่ทองเป็นไผ่กอใหญ่แต่โปร่ง มีกิ่งก้านมากบริเวณโคนต้น ลำสูง 5 - 12 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 - 8 เซนติเมตร เป็นไผ่ที่มีปล้องเกลี้ยง ยาว 30 - 50 เซนติเมตร สีเหลืองทองสด กาบใบร่วงง่าย ใบยาว 10 - 20 เซนติเมตร ออกดอกเสมอทุกปี โดยที่ต้นไม่ตาย เป็นไผ่ที่มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะโมลุกกะ

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอ
พิมพ์ QR Code