หน้าแรก / ขอรับต้นไม้

ต้นมัลเบอรรี่ (ต้นหม่อน)

old-car

นายสนัด แตงอ่อน บริจาคให้ศูนย์ววิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
จำนวน : 1 ต้น
เพชรบูรณ์

ขอรับต้นไม้

ต้นเงาะ

old-car

นางสาวจรรยา กองศรีเกษ บริจาคให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
จำนวน : 1 ต้น
เพชรบูรณ์

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด

old-car

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ บริจาคให้ โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จำนวน 300 ต้น เมื่อง 30 ก.ค.2557
บริจาคโดย : พรรณนีย์ เลี่ยมทอง
จำนวน : 300 ต้น
จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด

old-car

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ บริจาคให้กับ โรงเรียนสระพังวิทยาคม ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ จำนวน 400 ต้น เมื่อ 7 ก.พ.2557
บริจาคโดย : พรรณนีย์ เลี่ยมทอง
จำนวน : 400 ต้น
จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด

old-car

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภู บริจาคให้ โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จำนวน 30 ต้น เมื่อ 9 มกราคม 2557
บริจาคโดย : พรรณนีย์ เลี่ยมทอง
จำนวน : 30 ต้น
จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ

ขอรับต้นไม้

กระท้อนปุยฝ้าย

old-car

บริจาคไว้เพื่อบริโภค
บริจาคโดย : นางสาวกนกวรรณ ธรรมรูปา
จำนวน : 2 ต้น
กรุงเทพมหานคร

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด

old-car

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ บริจาคให้ โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จำนวน 200 ต้น เมื่อ 4 ธันวาคม 2556
บริจาคโดย : พรรณนีย์ เลี่ยมทอง
จำนวน : 200 ต้น
จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด

old-car

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ บริจาคให้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่หมู่บ้านกุงกลาง เกษตตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556
บริจาคโดย : พรรณนีย์ เลี่ยมทอง
จำนวน : 300 ต้น
จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ

ขอรับต้นไม้

มะนาว

old-car

มะนาวพันธุ์ตาฮิติ
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
จำนวน : 300 ต้น
เลย

ขอรับต้นไม้