หน้าแรก / ขอรับต้นไม้

มะม่วง

old-car

นายอารยันต์ ท่าใหญ่
บริจาคโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
จำนวน : 1 ต้น
สุรินทร์

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด

old-car

แจกจ่ายให้บุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 325 ต้น / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 130 ต้น /สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จำนวน 180 ต้น
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉิลมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ กรมหม่อนไหม
จำนวน : 635 ต้น
ชัยภูมิ/ อ.เมืองชัยภูมิ

ขอรับต้นไม้

มะม่วง

old-car

ต้นกล้า
บริจาคโดย : สุทัตตา แดงกนิษฐ์
จำนวน : 6 ต้น
กรุงเทพฯ

ขอรับต้นไม้

test

old-car

test
บริจาคโดย : อภิชาติ เกาะดี
จำนวน : 1 ต้น
กรุงเทพ

ขอรับต้นไม้

ต้นมัลเบอรรี่ (ต้นหม่อน)

old-car

นายวัลลภ อยู่เย็น บริจาคให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
จำนวน : 1 ต้น
เพชรบูรณ์

ขอรับต้นไม้

ต้นมัลเบอรรี่ (ต้นหม่อน)

old-car

นางเสมอ ทรวงกำเนิด บริจาคให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
จำนวน : 1 ต้น
เพชรบูรณ์

ขอรับต้นไม้

ต้นมัลเบอรรี่ (ต้นหม่อน)

old-car

นางสาววิชุตา ทรวงกำเนิด บริจาคศูนย์วิจัยและพัมนาประทมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
จำนวน : 1 ต้น
เพชรบูรณ์

ขอรับต้นไม้

มมะม่วง

old-car

ต้นกล้า
บริจาคโดย : ประพันธ์ อุ่นสกุลวงศ์
จำนวน : 6 ต้น
กทม

ขอรับต้นไม้

ทุเรียน

old-car

เป็นต้นกล้า พันธุ์ ชนีใข่ หมอนทอง ก้านยาว
บริจาคโดย : สุภาวดี พรหมน้อย
จำนวน : 6 ต้น
ชุมพร

ขอรับต้นไม้

ต้นมัลเบอรรี่ (ต้นหม่อน)

old-car

สุนทรี กุลาเหลา บริจาคให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
จำนวน : 1 ต้น
เพชรบูรณ์

ขอรับต้นไม้