หน้าแรก / ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด

old-car

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ บริจาค 2,300 ต้น จ่ายไปแล้ว 1,865 ต้น คงเหลือ 435 ต้น
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉิลมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ กรมหม่อนไหม
จำนวน : 435 ต้น
ชัยภูมิ/ อ.เมืองชัยภูมิ

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (ต้นหม่อนผลสด)

old-car

แจกท่อนพันธุ์หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่ 60 ปลูกรับประทานผลเพื่อสุขภาพ
บริจาคโดย : สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่
จำนวน : 2,300 ต้น
แพร่

ขอรับต้นไม้

มะม่วง

old-car

นายอารยันต์ ท่าใหญ่
บริจาคโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
จำนวน : 1 ต้น
สุรินทร์

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด

old-car

แจกจ่ายให้บุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 325 ต้น / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 130 ต้น /สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จำนวน 180 ต้น
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉิลมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ กรมหม่อนไหม
จำนวน : 635 ต้น
ชัยภูมิ/ อ.เมืองชัยภูมิ

ขอรับต้นไม้

มะม่วง

old-car

ต้นกล้า
บริจาคโดย : สุทัตตา แดงกนิษฐ์
จำนวน : 6 ต้น
กรุงเทพฯ

ขอรับต้นไม้

test

old-car

test
บริจาคโดย : อภิชาติ เกาะดี
จำนวน : 1 ต้น
กรุงเทพ

ขอรับต้นไม้

ต้นมัลเบอรรี่ (ต้นหม่อน)

old-car

นายวัลลภ อยู่เย็น บริจาคให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
จำนวน : 1 ต้น
เพชรบูรณ์

ขอรับต้นไม้

ต้นมัลเบอรรี่ (ต้นหม่อน)

old-car

นางเสมอ ทรวงกำเนิด บริจาคให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
จำนวน : 1 ต้น
เพชรบูรณ์

ขอรับต้นไม้

ต้นมัลเบอรรี่ (ต้นหม่อน)

old-car

นางสาววิชุตา ทรวงกำเนิด บริจาคศูนย์วิจัยและพัมนาประทมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
จำนวน : 1 ต้น
เพชรบูรณ์

ขอรับต้นไม้

มมะม่วง

old-car

ต้นกล้า
บริจาคโดย : ประพันธ์ อุ่นสกุลวงศ์
จำนวน : 6 ต้น
กทม

ขอรับต้นไม้