Home / Knowledge / ชื่อต้น : ขลู่

ชื่อต้น : ขลู่

วงศ์ ASTERACEAE
ชื่ออื่น ๆ ขลู หนวดงั่ว หนวดงิ้ว หนวดงั่ว หนวดวัว (อุบลราชธานี) Indian marsh fleabane.

ลักษณะ ไม้พุ่ม สูงได้ถึง ๒ ม. ยอดอ่อนมีขน ลำต้นสีเขียวแกมม่วง ใบเดี่ยว รูปรี รูปไข่กลับ หรือรูปไข่ กว้าง ๑–๕ ซม. ยาว ๒–๗ ซม. ปลายแหลม โคนสอบ ขอบหยักซี่ฟัน แกมจักฟันเลื่อย แผ่นใบค่อนข้างหนา เส้นแขนงใบข้างละ ๕–๗ เส้น ไม่เด่นชัด ก้านใบยาว ๐.๑–๑ ซม. ดอกช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ช่อย่อยเป็นช่อกระจุกแน่น มีใบประดับรูปไข่หรือสามเหลี่ยมแคบ จำนวนมาก เรียงรอบฐานดอก ดอดสมบูรณ์เพศ ผลแห้ง เมล็ดล่อน รูปรีหรือรูปทรงกระบอก มีขนเป็นพู่สั้นตอนปลาย พบที่ประเทศไทยทั่วทุกภาค ตามที่โล่ง รกร้าง ใกล้ทะเล ความสูงจาก ระดับทะเลถึงประมาณ ๒๐๐ ม. ต่างประเทศพบที่จีนตอนใต้ อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย

สรรพคุณ/ประโยชน์ แก้ไข้ ใบใช้เป็นยาพอกแผล
Print QR Code