• nexus-6.still002-100529777-orig

  ไผ่ซางหม่น

  ศูนย์ส่งเสริมการปลูกไผ่ อบต.บ้านทับ สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  มะค่าโมง

  ซีพี ร้อย รักษ์ โลก

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้นไผ่ พันธุ์ซางหม่น

  กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้ไผ่เป็นไม้เบิกนำ ณ ศูนย์ส่งเสริมการปลูกไผ่ อบต.บ้านทับ สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้นไผ่ยักษ์

  โครงการปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 1 แสนต้น บ้านป่าอ้อย ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้นยางนา

  โครงการปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 1 แสนต้น บ้านป่าอ้อย ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้นยานาง

  โครงการปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 1 แสนต้น ณ บ้านป่าอ้อย ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้นไผ่ยักษ์

  บ้านป่าอ้อย ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  เงาะโรงเรียน

  เงาะโรงเรียนไร่ลุงเอrailunga