หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : จันทน์หอมอินเดีย

ชื่อต้น : จันทน์หอมอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Santalum album L.
วงศ์ SANTALACEAE
ชื่ออื่น ๆ ไม้หอมอินเดีย Indian sandalwood, White sandalwood

ลักษณะทั่วไป
จันทน์หอมเป็นไม้ต้นเฉพาะถิ่นของอินเดียตอนเหนือ ขนาดเล็กสูงประมาณ ๔-๙ เมตร เปลือกสีน้ำตาลแดงถึงแดงดำ แก่นเนื้อไม้ออกสีขาว
เมื่อพระพุทธองค์กำหนดพระทัยปลงอายุสังขาร แล้วเสด็จไปยังนครกุสินารา เมื่อเสด็จถึงสาลวโนทยาน ได้บรรทมระหว่างต้นสาละใหญ่ ๒ ต้น มีรับสั่งให้พระอานนท์จัดปูลาดให้ ก่อนเข้าสู่สมาธิปัจฉิมฌาน พระอานนท์เถระเจ้าได้ทูลถามถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระว่าเป็นประการใด
พระพุทธองค์ได้ให้ความกระจ่างแก่พระอานนท์ โดยทรงยกตัวอย่างการปฏิบัติพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิราชว่า มีการเชิญพระศพลงในหีบทอง จากนั้นเชิญขึ้นสู่เชิงตะดอนซึ่งทำด้วยไม้จันทน์หอม แล้วจึงถวายพระเพลิง

ประโยชน์/สรรพคุณ
เนื้อไม้และน้ำมันหอมที่กลั่นจากเนื้อไม้ของด้นจันทน์หอมในทางศาสนามากว่าสองพันปี และยังนิยมนำไม้ไปทำเป็นสิ่งก่อสร้าง และเครื่องใช้ต่างๆ ตามบ้านเรือนและศาสนสถาน รัฐบาลอินเดียจึงได้จัดให้เป็นไม้หวงห้ามและห้ามตัดต้นไม้ชนิดนี้โดยเด็ดขาดแม้แต่ในพื้นที่ส่วนบุคคล ก็ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินเดียเสียก่อน ปัจจุบันมีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในศรีลังกา มาเลเซียและอินโดเนเซีย
พิมพ์ QR Code