หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ไผ่รวก

ชื่อต้น : ไผ่รวก

วงศ์ POACEAE
ชื่ออื่น ๆ ตีโย (ภาคกลาง) ไผ่ฮวก (ภาคเหนือ) ว่าบอบอ แวบ้าง แวปั่น (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) สะลอม (แม่ฮ่องสอน)

ลักษณะ พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ สูง ๗–๑๕ ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒–๖ ซม. ผิวค่อนข้างเรียบ ปล้องยาว กาบหุ้มลำต้น ใบ รูปเรียวแคบแกมรูปหอก ยาว ๗–๒๒ ซม. กว้าง ๐.๕–๑.๕ ซม. ปลายเรียวเเหลม โคนป้านหรือ เกือบ กลม ท้องใบมีขน ขอบใบสากและคม ก้านใบสั้น
ดอก ออกดอกบนกิ่งที่มีใบหรือไม่มีใบ มีแกช่อและแขนงช่อดอกจ านวนมาก ช่อดอกย่อยยาวประมาณ ๑๗ มม. ประกอบด้วยกาบช่อย่อย ดอกสมบูรณ์เพศ ๒ ดอก เป็นหมัน ๑ ดอก
ผล แบบธัญพืชขนาดกว้าง ประมาณ ๒.๕ มม. ยาวประมาณ ๕ มม. มีจะงอยยาวอ่อน สีเหลืองผิวเกลี้ยงติดอยู่ ขึ้นในทที่แห้งแล้งถึงที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ ป่าเบญจพรรณ ป่าสัก ป่าเต็งรัง มนละดับต่ำถึงระดับความสูง ๑,๒๐๐ ม.เหนือระดับทะเล ต่างประเทศพบที่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต

สรรพคุณ/ประโยชน์ ใช้ก่อสร้าง ไม้ประดับ เครื่องตกแตงภายในบ้าน
พิมพ์ QR Code