Home / Knowledge / ชื่อต้น : ตังตาบอด

ชื่อต้น : ตังตาบอด

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. แยกเพศต่างต้น หูใบรูปรี ยาวประมาณ 5 มม.
ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปหอก ยาว 9-30 ซม. แผ่นใบหนา ขอบจักฟันเลื่อย ช่อดอกเพศผู้ยาวได้ถึง 25 ซม. ก้านดอกสั้น ไม่มีกลีบดอก กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ยาวประมาณ 1 มม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 1.2-1.7 ซม. ในผล ใบประดับและกลีบเลี้ยงยาวกว่าในดอกเพศผู้เล็กน้อย ติดทน
ผล รูปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ซม. จักเป็นพูตื้น ๆ เมล็ดรูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 1 ซม. 
Print QR Code