หน้าแรก / ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2558) ณ โรงเรียนตาดีกาดารุสลาม ม.2 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 250 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

มะนาวเพาะเมล็ด

old-car

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน : 1,000 ต้น
ยโสธร

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านโคกสยา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 250 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 250 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ สำนักสงฆ์บ้านคลองยนต์ ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 250 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 250 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 250 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

ต้นมะขามยักษ์,ต้นดอกแค,ต้นมะค่า

old-car

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ได้มอบต้นมอบให้กับ อาสาสมัครเกษตรอำเภอ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร,กลุ่มยุวเกษตรกร
บริจาคโดย : สนง.เกษตรอำเภอ ลาดบัวหลวง
จำนวน : 1,261 ต้น
พระนครศรีอยุธยา

ขอรับต้นไม้