หน้าแรก / ขอรับต้นไม้

1

old-car

1
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

1

old-car

1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',4)='l
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

1

old-car

1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

1

old-car

1/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',4)
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

1

old-car

1/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

1

old-car

1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:4
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

1

old-car

1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

1

old-car

1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:4'/**/
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

1

old-car

1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

1

old-car

1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(4))::text>'0
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้